Çalışma Esasları Yönetmeliğimiz

AMAÇ

MADDE 1: İş bu yönetmelik, NESAR Ulusal Acil Durum Arama ve Kurtarma Derneği tüzüğünde belirtilmeyen konulardaki işleyiş ve şekilleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu yönetmelikte adı geçen;

DERNEK; NESAR Ulusal Acil Durum Arama ve Kurtarma Derneğini ifade eder.

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MADDE 2: Yönetim Kurulu Başkanı’nın görev ve yetkileri aşağıda belirlenmiştir;

 1. Derneği, resmi kurum ve kuruluşlar, 3. şahıslar ve tüzel kişiler nezdinde temsil yetkisine sahiptir. Bu temsil yetkisini Başkan Yardımcısı ve/veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisine verebilir.
 2. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.
 3. Derneğin tüm işlerinden sorumludur. Bu anlamda yapılacak her işi kontrol altında tutar.
 4. Derneğin tüm yazışmalarına imza atar ve/veya bu konuda Başkan Yardımcısı ve/veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisine yetki verir.
 5. Merkez Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 (otuz) gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 6. Dernek organlarında ve/veya dernek yerleşim yeri değişikliklerinin 30 (otuz) gün içerisinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 7. Genel Kurul hazırlıklarını kontrol eder.
 8. Gerek gördüğü takdirde denetim kurulunu, denetim yapmak üzere olağanüstü davet eder.
 9. Önemli ve acele konularda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte, bu konuda öncülük yapar.
 10. Mevzuatta Dernek Başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevlerini yapar, yetkilerini kullanır.

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

MADDE 3: Dernek Yönetim Kurulu Başkanının çeşitli nedenler ile yokluğunda (yetki vermediği konular dışında), Dernek Başkanının tüm yetkilerine kullanma hakkına sahiptir. Ayrıca Başkanın kendisine verdiği diğer görevlerini yerine getirir.

YÖNETİM KURULU GENEL SEKRETERİ

MADDE 4: Genel Sekreterin görevleri aşağıdaki gibidir;

 1. Derneğin, Kamu kurum-kuruluşları ve diğer tüzel kişilikler ile yazışmalarını düzenler.
 2. Yönetim Kurulu toplantılarından önce Yönetim Kurulu üyeleri ve/veya diğer kurum-kuruşular ve/veya üyelerden gelen teklifleri toplantı gündem maddesi olarak hazırlar.
 3. Yönetim Kurulu toplantı sonucunda gündem maddelerini karar defterine geçirir ve imzaya açar.
 4. Derneğin yasal olarak tutması gereken defter ve dosyalarının tanzimi ve ilgililerce yerine getirilip getirilmediğini kontrol ve takip eder.
 5. Yönetim Kurulunca alınan kararları ait olduğu yerlere tebliğ eder.
 6. Derneğe gelen ve giden evrakları deftere kaydeder ve ilgili birimlere iletir.
 7. Dernek Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.

YÖNETİM KURULU SAYMANI

MADDE 5: Yönetim Kurulu Saymanı derneğin mali işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi olup, görevleri aşağıdaki gibidir;

 1. Muhasebe işlerini kontrol etmek, dernek gelirlerinin düzenli alımını sağlayacak önlemler almak.
 2. Dernek gelir-gider defterlerini düzgün tutulmasını sağlamak.
 3. Dernek gelirlerini alındı (bağış) makbuzları ile tahsil eder, giderlerini usulüne uygun fatura ve/veya belgeler ile ödemek.
 4. Genel kurula sunulacak mali raporu ve geçici bütçeyi hazırlamak.
 5. Derneğin üye aidatlarının ve diğer tüm gelirlerinin zamanında ve tam olarak toplanmalarını sağlamak.
 6. Kesin hesap, bütçe rapor ve çizelgelerini hazırlamak.
 7. Dernek binası olarak kiralanacak yerin mukavelelerini hazırlayarak yönetim kuruluna sunmak.
 8. Dernek Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

MADDE 6: Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri aşağıdaki gibidir;

 1. Yönetim Kurulu toplantılarına düzenli olarak katılırlar.
 2. Yönetim Kurulu görev dağılımındaki görevlerini yerine getirirler.
 3. Dernek Başkanının vereceği diğer görevleri yaparlar.

TOPLANTI ZAMANI

MADDE 7: Yönetim Kurulu her ayın birinci ve üçüncü Çarşamba günleri saat 20:00’da olağan olarak toplanır. Olağanüstü durumlarda Başkanın ve/veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesinin çağrısı ile her zaman toplanabilir.

TOPLANTI GÜNDEMİNİN OLUŞTURULMASI

MADDE 8: Yönetim Kurulu toplantı gündemi; Genel sekreter tarafından en geç toplantıdan bir gün önce Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir. Yönetim Kurulu üyeleri toplantı gündeminde görüşülmesini istedikleri konuları Genel Sekretere toplantıdan en geç 3 (üç) gün önce yazılı olarak iletir. Diğer üyeler tarafından görüşülmesi istenen konular Genel Sekretere en geç 1 (bir) hafta önce yazılı olarak iletilir. Genel Sekreter gündemi hazırlarken; konun önemi, güncelliği ve daha önce sıra bekliyor olması gibi durumları dikkate alır. Gündem dışı herhangi bir konunun görüşülmesi için, öncelik taşıması ve en az 3 (üç) Yönetim Kurulu üyesi tarafından benimsenmesi gerekir.

OYLAMA

MADDE 9: Yönetim Kurulu, kararlarını oy birliği ile ve/veya üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile alır. Yönetim Kurulu toplantılarına katılamayacak üyeler, oturuma katılacak diğer üyelere yazılı olarak oy hakkı vermek zorundadır. Oy hakkı sadece yazılı olarak ve ilgili oturum için geçerlidir. Yazılı oy hakkı elektronik ortamda ve/veya fax ile verilebilir. Oy hakkını veren üye, oy hakkı ile birlikte görüşünü de belirtmek zorundadır.

KARARLARIN UYGULANMASI

MADDE 10: Dernek Yönetim Kurulu ve diğer kurulları, geriye yönelik kararlar alamazlar. Alınan kararlar kesinleştiği günden itibaren uygulamaya girer. Bir kararın kesinleşmesi, ilgili kurulun söz konusu proje ve/veya gündem maddesi ile ilişkili oylamayı yaptığı ve neticeye vardığı gündür. Yönetim Kurulu ve diğer kurullar, T.C Anayasası’na, Türk Medeni Kanunu’na, Dernekler Kanunu’na ve Dernek Tüzüğüne aykırı kararlar alamazlar. Dernek Yönetim Kurulu üyeleri, aldıkları kararların uygulanması hususunda tüm dernek üyelerine karşı sorumludurlar.

SATIN ALMA

MADDE 11: Aylık olarak 20.000YTL (Yirmi Bin Yeni Türk Lirası)’ye kadar olan satın alma kararlarını Yönetim Kurulu verir. Bu meblağının üzerindeki satın almalar için olağan üstü Genel Kurul toplantısı yapılır ve Genel Kurulun, Yönetim Kuruluna yetki vermesi ön şartı aranır. Yetki Yönetim Kuruluna verildikten sonra, kurul bu satın almayı gündemine alır, görüşür ve alınmasına karar verir.

Madde 12: 5.000YTL (Beş Bin Yeni Türk Lirası) üzerinde yapılacak olan her satın alma için, aynı özelliklerde en az 3 (üç) adet teklif alınması zorunludur. Bu meblağının altındaki satın almalar için böyle bir koşul yoktur. Teklif veren firmalar Yönetim Kurulu üyelerinin 1. derece akrabası olamazlar.

Madde 13: Bütün satın almalar; Dernek adına, resmi evrak (fatura, irsaliye, vb) ile yapılır.

GELİRLER

MADDE 14: Üye giriş ve aidatlar ile nakdi bağışların tercihen derneğin banka hesabına yatırılması sağlanır. Bunun gerçekleşmediği durumlarda; elden makbuz karşılığı gelir elde edilir. Banka hesabına yatırılan aidat ve/veya bağışlar için ayrıca makbuz kesilmez, banka dekontu makbuz yerine geçer. Ayni bağışlar için ise; bağış tutanağı düzenlenir ve demirbaş defterine kaydedilir

Madde 15: Bütün nakdi gelirler; tahsil edildiği günü takip eden 5 (beş) iş günü içinde Dernek banka hesabına yatırılır. Ancak acil sarf edilmesi gereken durumlar için Dernek kasasında 1.000YTL (Bin Yeni Türk Lirası) bulundurulur.

KILIK-KIYAFET

MADDE 16: Dernek eğitim, operasyon, aktivitelerinde; üyeler tarafından giyilecek olan tulum, t-shirt, gömlek, mont, vb kıyafetlerin tasarımı, rengi ve şekli Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Hiçbir üye belirlenmiş kıyafet dışında bir kıyafet ile dernek aktivitelerine katılamaz ayrıca bu tip standart dışı kıyafetler ve/veya tasarımlar ile harici âlemde bulunamaz.

LOGO, AMBLEM VE İŞARETLER

MADDE 17: Dernek kuruluşunda belirlenmiş dernek amblemi, Genel Kurul kararı dışında değiştirilemez.

MADDE 18: Dernek amblemi taşıyan kıyafetler hiçbir şekilde üyelerin dışındaki kişilere satılamaz. Dernek amblemi taşıyan hatıra eşyası niteliğindeki eşyaların satılması konusunda Yönetim Kurulu karar verir.

MADDE 19: Araçların üzerinde dernek amblemlerinin taşınması kararı Yönetim Kurulunca verilir. Yönetim kurulunun karar vermediği araçlar üzerinde dernek amblemi taşınamaz.

RESMİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE İLİŞKİLER

MADDE 20: Resmi kurum ve kuruluşlar ile görüşmeleri Yönetim Kurulu üyeleri ve/veya Yönetim kurulunun görevlendireceği üyeler yapar. Bu görüşmeler esnasında Yönetim Kurulu kararı olmadan hiçbir söz verilemez ve/veya herhangi bir yazılı belgeye imza atılamaz. Bu görüşmeler takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısına bir rapor halinde sunulur. Yönetim Kurulu kararı resmileştirdikten sonra yazılı metin üzerinde imzalanarak sonuçlandırılır.

MADDE 21: İstanbul dışındaki Temsilcilikler ve/veya Şubeler resmi kurum ve kuruluşlar ile görüşme yapmadan önce, bu görüşmeye ait bütün detayları yazılı olarak Yönetim Kurulu gündemine getirerek gerekli onayı alır.

WEB SAYFASI VE İNTERNET HABERLEŞMESİ

MADDE 22: Dernek web sayfası düzeni Yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır. Her türlü değişiklik Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleşir. Bu konu ile ilgili yetki Yönetim Kurulu tarafından ilgili birim yöneticisine verilebilir.

MADDE 23: Dernek adı altında bulunan her türlü elektronik haberleşme yapılan ortamda; elektronik haberleşme grubu kullanım kurallarına, Etik Kurallar Yönetmeliğine, Dernek tüzüğüne ve bağlı kanunlara uyulması zorunludur. Dernek üyeleri ile haberleşmek üzere açılmış olan elektronik ortamlarda özel konular ile ilgili haberleşme yapılamaz.

MADDE 24: Aynı işi yapan dernekler ve/veya gönüllü kuruluşlar ve/veya resmi kurum ve kuruluşlarla yapılan elektronik haberleşmede dernek resmi e-mail hesabı uzantılı mailler kullanılır. Bu tip haberleşmeyi Yönetim Kurulunun yetki verdiği üyeler yaparlar. Bu şekilde yapılan/yapılacak olan haberleşmede kesinlikle kişisel e-mail hesapları kullanılmaz.

MADDE 25: Madde 24’de gösterilen şekilde yapılan haberleşmeler, yazışmalar aynı anda Yönetim Kurulu üyelerine “BCC” yapılır.

MADDE 26: Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar ve görüşmeler, gelişi güzel ve toplantıda bulunan üyeler tarafından açıklanamaz. Açıklanması gereken konular Dernek Genel Sekreteri tarafından açıklanır. Dernek tarafından mesai saatleri dışında yapılacak olan her türlü eğitim, çalışma, toplantı, tatbikat ve sair katılım çağrısı, etkinliğin gerçekleşeceği tarihten en geç 1 hafta öncesinde tüm üyelere e-posta yolu ile bildirilir. Bildirim, Yönetim Kurulu’nu temsilen Dernek Genel Sekreteri tarafından yapılabileceği gibi, somut durumun gerektirdiği durumlarda Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Birim Liderleri tarafından da yapılabilir. Haftalık olağan toplantılar, bildirim zorunluluğunun dışarısındadır. Dernek tarafından mesai saatleri dışında yapılacak olan her türlü eğitim, çalışma, toplantı, tatbikat ve sair katılım çağrısı, etkinliğin gerçekleşeceği tarihten en geç 1 hafta öncesinde tüm üyelere e-posta yolu ile bildirilir. Bildirim, Yönetim Kurulu’nu temsilen Dernek Genel Sekreteri tarafından yapılabileceği gibi, somut durumun gerektirdiği durumlarda Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Birim Liderleri tarafından da yapılabilir. Haftalık olağan toplantılar, bildirim zorunluluğunun dışarısındadır.

SPONSORLUK VE SPONSORLUK GÖRÜŞMELERİ    

MADDE 27: Sponsorluk görüşmelerine; Yönetim Kurulunun görev vereceği bir komisyon katılır. Her türlü sponsorluk antlaşmaları sadece Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Sponsorluklara dernek adına, Yönetim Kurulu bildirimlerinden başka vaatlerde bulunmak kesinlikle yasaktır.

MADDE 28: İstanbul dışındaki Temsilciliklerin ve/veya Şubelerin sponsorlar ile bölgelerinde yapacakları görüşmeleri, görüşmeden 1 (bir) hafta önce Yönetim Kuruluna bildirmeleri zorunludur.

MADDE 29: Sponsorlukların isimleri ve logoları dernek web sitesinde listelenir.

MADDE 30: Sponsorlukların isim ve logoları; dernek kıyafetlerinde ve/veya dernek araçlarında yer almaz.

BASIN İLİŞKİLERİ

MADDE 31: Basın ile ilişkileri Yönetim Kurulu üyelerinin seçtiği bir basın sözcüsü yürütür.

MADDE 32: Basın toplantısı ve yayınları Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

MADDE 33: Yönetim Kurulu kararı olmadan basın sözcüsü hiçbir derneği, şirketi ve/veya resmi kurum ve kuruluşu eleştiremez.

DÜZENLEMELER

MADDE 34: Bu yönetmelik hükümleri ile mevcut tüzük hükümleri arasında çelişki olursa, mevcut tüzük hükümleri kullanılır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 35: Bu yönetmelik, kuruluş sonrası ilk yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 36: Bu yönetmelik hükümlerini, Yönetim Kurulu yürütür.

GEÇİCİ MADDE 1: Bu yönetmelik, ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar, Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girer. Bu yönetmelik ilk Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edildikten sonra geçici madde hükmü kalkar.

© 2015 NESAR Bilgi İşlem

Scroll to top