Tüzüğümüz

DERNEĞİN ADI

Madde 1: Derneğin adı; ULUSAL ACİL DURUM ARAMA VE KURTARMA DERNEĞİ’dir. Kısa adı NESAR’dır.

MERKEZİ

Madde 2: Dernek merkezi İstanbul’dadır. Dernek, ilgili mevzuat dâhilinde yurt içinde ve yurt dışında Şube ve/veya Temsilcilik ve/veya İrtibat Noktası açabilir. Merkez adresini değiştirebilir.

AMACI

Madde 3: Derneğin amacı; yurt içi veya yurt dışında, doğal afetlerde, trafik ve doğa kazalarında, büyük yangınlarda ve diğer arama-kurtarma gerektiren tüm olaylarda gönüllü olarak, en etkin arama ve kurtarma çalışması yaparak kişilere en kısa sürede ulaşmak için düzenlemeler hazırlamak, alınan ihbar/alarm ile arama-kurtarma operasyonu başlatacak haberleşme zincirini oluşturmak, yapılacak operasyona katılacak eğitimli ve sertifikalı üyeleri tespit ederek yetiştirmek, ekibin en kısa zamanda toplanmasını ve olay yerine ulaşmasını sağlamak, gerek üyelerine, gerekse talep halinde üyelerin dışında resmi ve özel kurum ve kuruluşlara, eğitim kurumları ile şahıslara ilkyardım, arama-kurtarma, alternatif sporlar, kriz yönetimi ve diğer konularda eğitim ve seminerler vermek, aynı amaçla kurulmuş ve kurulacak olan yurt içinde ve yasal koşulların yerine getirildiği durumda yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişiliklerle, vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek, derneğin arama-kurtarmadan kaynaklanan giderlerine maddi katkı sağlamak ve amaçları doğrultusunda işbirliği yaparak bu konuda hizmet vermektir.

NESAR Ulusal Acil Durum Arama Ve Kurtarma Derneği siyasetle uğraşamaz, derneğin amacı hiçbir resmi kurum ve/veya kuruluşun amaçlarına aykırı olamaz.

ÇALIŞMA BİÇİMİ

Madde 4: Derneğin çalışma biçimi; arama-kurtarma gerektiren tüm çalışmalarda; ihbarın en kısa sürede alınmasına ilişkin düzenlemeler yapmak, alınan her ihbar ile arama-kurtarma operasyonu başlatacak haberleşme zincirini oluşturmak, operasyona katılacak ekibin en uygun yetenekteki kişi ve/veya kişilerden oluşmasını sağlamak, ekibin en kısa sürede toplanmasını, her birimin görevlerini, arama-kurtarma malzemelerini nereden alacaklarını, iletişimin/haberleşmenin nasıl kurulacağını, hangi araçlardan yararlanılacağını, olay yerine ulaşılmasını, arama-kurtarmanın niteliğine göre ulaşılan kişinin ilk müdahale biçimini, ulaştırılacağı yeri saptamak, çalışmaya katılacak kişilerin izin sorunlarını çözmek, ekibin kısa sürede olay yerine ulaşmasını sağlamak, bu konuda rapor/raporlar düzenlemek, bu çalışmaların yapılmasında kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların desteklerini sağlamaktır. Bu konudaki ayrıntılar ayrıca çıkarılacak bir iç yönetmelik ile belirlenir.

 ÇALIŞMA ALANLARI

Madde 5: Dernek çalışma alanları doğrultusunda; arama-kurtarmaya katılabilecek gönüllü kişileri saptamak, bu kişilere gerek teşkilatlanmada ve gerekse arama-kurtarmaya katılacak kişilere yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yetkili kişiler aracılığı ile eğitimler vermek, seminerler düzenlemek, düzenli tatbikatlar yapmak, ilgi alanı içinde kalan konularda araştırma yaptırmak, konferans, panel, seminer, sempozyum düzenlemek, sergi açmak, burs vermek, kitap, broşür, dergi, bülten ve benzeri yayınları çıkarmak, kredi temin etmektir. Merkez idareli olarak Milli Eğitim Bakanlığı, Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili tüm bakanlıklar, Genel Kurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Dağcılık Federasyonu, Sualtı Federasyonu, Kayak Federasyonu, Türkiye Otomobil ve Motor Sporları Federasyonu, Telsiz Genel Müdürlüğü, Telekomünikasyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu, PTT Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak, ortak projeler yürütmek, Üniversite, Fakülte, Akademi, Yüksekokullar, Spor Kulüpleri, Turizm Firmaları ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak. Taşra teşkilatlarında Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Jandarma Karakolları, Emniyet Müdürlükleri, Bakanlık Teşkilatları, Hastaneleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, İl Dağcılık Temsilcilikleri ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak. Başta bu sayılan kurum ve kuruluşlar olmak üzere amaç ve çalışma biçimine uygun konularda özel kuruluşlar, vakıflar, dernekler ile görüşmeler yapmak, ilişki kurmak. Tüm bu sayılan kurum ve kuruluşlar dışında da ileride amaçlarına uyan kurum ve kuruluşlar ile ilişki kurmaktır. Dernek bu konularda kar ve spekülasyon amacı olmaksızın mal alımı ve satımı yapabilir, taşınır ve taşınmaz mal kiraya verebilir, gerekli ve yasal işlemleri yaparak ve izin alarak işletme açabilir. Dernek, gerek çalışma biçimi ve gerekse çalışma alanları bakımından, yasa, tüzük ve yönetmeliklere aykırı davranamaz.

DERNEĞİN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

Madde 6: Dernek, amacına ulaşmak için; yasal sınırlamalar dışında;

Yurt içi ve yurt dışından, miktar ve değeri kısıtlanmamış para ve her türlü taşınır ve taşınmaz mallara ihtira hak ve beratlarına, lisans, imtiyaz ve telif haklarına, marka, model gibi gayri maddi ve maddi haklara gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olabilir ve kullanabilir, sözleşmeler yapabilir ve sözleşmeleri gerektiğinde fesih edebilir.

Derneklere ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip oldukları üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir taşınır ve taşınmaz malları alıp satabilir, inşa edebilir, ifraz ve tevhit edebilir, devir ve ferağ edebilir; kendi alacakları için başkalarının ve başkalarının alacakları için kendi taşınmazları üzerinde her türlü rehin ve ipotekler, irtifak hakları tesis ve bunları tecdit, temdit, tebdil ve fek edebilir, kira akitleri yapıp bunları tapuya tescil ettirebilir, kira sözleşmelerini devralabilir ve/veya devredebilir taşınmazların gelirlerini toplayabilir ve dernek amaçları doğrultusunda harcayabilir.

Dernek mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ve/veya gelirlerini bir ya da birçok kez dernek amaçları doğrultusunda yatırımda kullanabilir, dernek amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları dernek amaçları doğrultusunda yönetebilir ve bunlara ilişkin tasarrufta bulunabilir, dernek amaçları doğrultusunda menkul değerleri alabilir ve derneğin amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satabilir.

Derneğin amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içindeki ve yasal izin alındığında yurt dışındaki dernekler, vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapabilir, bunlardan yardım alabilir, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapabilir, gerek gördüğünde bu anlaşmaları fesih edebilir, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabul edebilir.

Medeni Kanun hükümleri gereğince kâr ve spekülasyon amacı olmamak ve dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak koşulu ile her türlü ayni ve/veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi irtifaklar tesis edebilir ve bu haklarını kullanabilir, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri alabilir, geçerli banka kefaletlerini kabul edebilir, derneğin amaç ve hizmetlerini gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç alabilir, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri verebilir, derneğin amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan dernek amaçları doğrultusunda gelir elde edebilir.

Derneğe amaçları doğrultusunda gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurabilir, kurulu olanlara iştirak edebilir, bunları doğrudan işletebilir ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirebilir, derneğin amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleşmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat, sponsorluk ve benzeri sözleşmeleri yapabilir, gerektiğinde bunları fesih edebilir, teorik ve tatbiki eğitim veren Eğitim merkezleri açabilir.

Dernek üyelerini, derneğe hizmet sözleşmesi ile bağlı olanları ve derneğin amacını gerçekleştirmesi için gönüllü olarak çalışan kişileri yurt içinde ve yurt dışında masraflarını karşılamak suretiyle eğitime, sertifika programlarına, tatbikatlara gönderebilir, doğa sporlarında, doğal afetlerde, trafik kazalarında ve diğer arama-kurtarma gerektiren tüm olay ve kazalarda yapılabilecek kurtarma çalışmaları ile ilgili dernek amaçlarında gerekli ve kullanılacak geliri sağlama amacıyla eğitim programları düzenleyebilir.

Dernek amaçları doğrultusundaki çalışmalara katkı sağlamak amacıyla; Milli Eğitim Bakanlığından ve diğer ilgili mercilerden yasal izin almak koşuluyla ve kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı, eğitim ve öğretim faaliyetleri için okul, yuva, kurs, yurt, huzurevi, sağlık kurumları, eğitim ve kültür merkezleri, sportif faaliyetler için spor sahaları, spor salonları, kamplar, tesisler kurabilir ve işletebilir. Her türlü Kara, Deniz ve Hava aracı ile gerekli izinler alınarak yurt içinde ve güncel yasalara uygun olarak izin alındığı takdirde yurt dışı da dâhil olmak üzere sivil toplum örgütü olma sorumluluğu ve bilinci ile toplum afet bilinci konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, ilk yardım ve diğer konularda sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı çalışmalar yapabilir.

Dernek amacı doğrultusunda dergi, gazete, kitap, broşür ve benzeri yayınlar yapabilir, bu yayınların dağıtımını gerçekleştirebilir, gerekli yasal izinler alınabildiği takdirde görsel ve işitsel medya ve iletişim kanalları ve araçları ile ilgili olarak radyo ve televizyon ve benzeri istasyonları kurarak amaçları doğrultusunda yayınlar yapabilir, Diğer radyo ve televizyonlar için amaçları doğrultusunda programlar hazırlayabilir.

Derneğin asıl amacı olan arama-kurtarma çalışmalarında iletişim/haberleşme sağlamak amacıyla yetkili mercilerden gerekli izinler alınarak kendi adına telsiz istasyonları, telsiz sistemi kurabilir, anten, role, frekans tahsis edebilir, sabit ve seyyar telsiz cihazlarını 2813 sayılı yasa ve/veya bunun yerine geçecek yasalar kapsamında kullanabilir benzeri telekomünikasyon işlemleri yapabilir ve gerek kendi üyelerine gerekse kamu ve özel sektör üçüncü kişilerine telsiz/telekomünikasyon eğitimi verebilmek ve operasyonlarda kullanılmak üzere eğitim ve öğretim kurumları dâhilinde amatör telsiz istasyonları kurabilir ve acil durum ve afet operasyon haberleşmesinde bunlardan her türlü istifade edebilir, kullanabilir.

Dernek, bu iş ve işlemleri yapmaya Türk Medeni Kanununda belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Dernek, çalışma biçimi ve gerekse çalışma alanları bakımından yasa, tüzük ve yönetmeliklere aykırı davranamaz. Dernek bu yetki, sorumluluk ve gelirlerini Kanunla yasaklanan amaçlar doğrultusunda kullanamaz.

ÜYELİK TÜRÜ

Madde 7: Üyelik türleri; Gönüllü Üyelik, Asil Üyelik ve Onur (Fahri) Üyeliğidir.

Gönüllü ve Asil Üye: Medeni hakları kullanma hakkına sahip, Dernekler yasasının 16 ve Türk Medeni Kanunun 64. maddelerindeki kısıtlamalara tabi olmayan, dernek tüzüğünü benimsemiş kişilerdir.

Onur (Fahri) Üyesi: Asil üyelik koşullarını taşıyan, derneğin amaç ve hizmet konularında uygun çalışmalarda bulunmuş olan, toplumda sevgi ve saygı duyulan kişiler arasından Yönetim Kurulu önerisi ve Genel Kurul tarafından üye olmasında derneğe manevi destek verecek kişilerden seçilen Onursal nitelikteki üyedir.

ÜYE OLMA

Madde 8: Asil üyelik koşullarını taşıyan ve derneğin amaçları doğrultusunda çalışacak kişi/kişiler derneğe üye olabilirler.

Gönüllü Üyelik Başvurusu; Dernek asil üyelerinden en az 1 (Bir) kişinin önerisiyle yapılır. Yönetim Kurulu Gönüllü Üye Başvuru Formundaki bilgileri değerlendirip 30 (Otuz) gün içinde karara bağlayarak sonucu başvuru sahibine yazı/elektronik posta ile bildirir.

Asil Üyeliğe Geçiş; Gönüllü üyeler, Birim Yöneticileri ya da en az 2 (İki) Asil Üyenin önerisi ve en az 1 (Bir) yıl Gönüllü Üyelikte bulunmuş olmak şartı ve/veya Yönetim Kurulu kararı ile asil üyeliğe geçerler.

Onur Üyeleri; Genel Kurul kararı ile seçilirler.

Yabancıların üye olabilmeleri için Türkiye’de ikamet hakkı sahibi olduğunu belgelemesi zorunludur. Onur Üyeliği için bu şart aranmaz. Üyelere, dernekte üstlendiği göreve göre Üye Kimlik Kartı verilir.

 

 ONURSAL (FAHRİ) BAŞKANLIK

Madde 9: Derneğin amaç ve hizmet konularında uygun çalışmalarda bulunmuş, sevgi ve saygı duyulan, derneğin en az 2 (İki) dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapmış, derneğe maddi ve manevi katkıları olmuş kişiler Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararı ile Onursal (Fahri) Başkan seçilirler. Onursal (Fahri) Başkanlığa seçilen asil üyelerin üyelikleri, Onursal Başkanlık kararı sonrası düşerek, Onursal (Fahri) üyelik statüsüne alınırlar.

ÜYELİK HAKLARI

 Madde 10: Hiç kimse üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz.

Gönüllü Üye; Dernek tüzüğündeki tüm koşulları kabul eden, üyelik haklarından kısmi yararlanan ve her türlü yükümlülükleri üstlenmiş üyedir. Gereken koşulları içermek kaydı ile derneğin, dernek tüzüğünde belirtilen organları haricinde her türlü göreve aday olabilir. Yükümlülükleri ise, oluşturulan ya da oluşturulacak olan birimlerin, etkinliklerine ve eğitimlere katılmak, dernek amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmektir.

Gönüllü Üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur. Aidat ödeme yükümlülükleri yoktur, ancak isterlerse aidat ödeyebilirler.

 Asil Üye; Dernek tüzüğündeki tüm koşulları kabul eden, üyelik haklarından yararlanan, her türlü yükümlülükleri üstlenmiş üyedir. Gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olabilir ve oy kullanabilir. Yükümlülükleri ise, oluşturulan ya da oluşturulacak birimlerin etkinliklerine, eğitimlere ve genel kurul toplantılarına katılmak, aidatları zamanında ödemek, dernek amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmektir.

Her Asil Üyenin Genel Kurulda 1 (Bir) oy hakkı vardır ve oylar bizzat kullanılır.

Onur (Fahri) Üyesi; Onur (Fahri) Üyelerinin derneğin hak ve yetkilerini kullanmak ve seçme ve seçilme hakları yoktur. Onur Üyeleri görüş ve düşüncelerini bildirirler. Aidat ödeme zorunlulukları yoktur ancak isterlerse aidat ödeyebilirler.

Çıkan veya çıkarılan üye Dernek mallarında hak iddia edemez.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 11: Her üye Yönetim Kuruluna 1 (Bir) ay önceden verilecek bir yazılı çıkma beyanı ile çıkma hakkına sahiptir. Çıkan üyenin; birikmiş aidat borçlarını ödemesi ve dernek mal varlığına verdiği bir zarar söz konusu ise tazmini ve üzerinde bulunan derneğe ait her türlü malzemelerini Yönetim Kuruluna teslimi zorunludur.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 12: Üyelikten çıkarılma Yönetim Kurulu Kararı ile

A. Yönetim Kurulunca yapılan soruşturmaya göre tüzüğe aykırı hareket ettiği veya dernek aleyhine çalışma yaptığı saptananlar,

B. Yıllık aidatını madde 34’e göre ödemeyenler,

C. Dernekler yasası ve diğer yasalar ile tüzük hükümlerine göre üyelik koşullarını sonradan kaybedenler,

D. Üyelik formunda doğru beyanda bulunmayanlar,

E. Tüzük ve iç yönetmeliklere göre verilen görevleri yerine getirmeyenler,

F. Dernek hakkında gerçek dışı ve/veya küçük düşürücü beyanlarda bulunanlar üyelikten çıkarılırlar.

“C” fıkrasına göre üyelikten çıkarılanlar, üyelikten çıkarılma nedeninin ortadan kalktığını belgelemeleri ve istekleri olursa yeniden üyeliğe alınabilirler.

“A” , “D” ve “F”  fıkrasına göre üyelikten çıkarılanlar bir daha üyeliğe alınmazlar.

Hangi nedenle olursa olsun ikinci kez üyelikten çıkarılanlar bir daha üyeliğe alınmazlar.

KURUCULAR

Madde 13: Derneğin kurucuları aşağıda yazılı kişiler olup, kimlikleri ayrıca tüzük altında belirtilmiştir.

 1. Erdem ANDAÇ
 2. Mustafa Hilmi ORAL
 3. Hilmi Alper ETİ
 4. Hasan ÇELEN
 5. Nilgün ANDIBAY (Ağusos 2012 tarihinde istifa ederek ayrılmıştır.)
 6. Ali AĞAN
 7. Hüseyin Deniz ER

DERNEK ORGANLARI

Madde 14: Derneğin organları;

Merkez:

 1. Merkez Genel Kurul
 2. Merkez Yönetim Kurulu
 3. Merkez Denetim Kurulu’dur.

Şube:

 1. Şube Genel Kurulu
 2. Şube Yönetim Kurulu
 3. Şube Denetim Kurulu’dur.

Merkez Genel Kurul ve Merkez Yönetim Kurulunca gerekli görülen birimler kurulur. Bu birimlerin çalışma esasları bir iç yönetmelik veya yönerge ile belirlenir.

MERKEZ GENEL KURUL

Madde 15: Merkez Genel Kurulu derneğin en yetkili organıdır. Merkez Genel Kurulu, derneğin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetim Kurulu üyelerini seçer. Merkezde kayıtlı bulunan üyeler ile Şube Başkanları ve şubeleri temsil eden delegelerden oluşur. Şubelerde bulunan her 10 (On) üye için 1 (Bir) delege toplantıya katılır. Genel Merkez Genel kuruluna en son Şube Genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Şubelerin Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri Genel Merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.Delege oyunu kendi kullanır.    

MERKEZ GENEL KURUL TOPLANTI ZAMANI

Madde 16: Merkez Genel kurul her 3 (Üç) yılda bir Mart ayında olağan olarak toplanır.

Merkez Genel Kurulu, zorunlu görülen durumlarda, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

Ayrıca:
a) Delegelerin 1/5’inin yazılı ve imzalı başvurusu,

b) Merkez Yönetim Kurulunun gerek gördüğü konularda alacağı karar,

c) Merkez Denetim Kurulunun alacağı karar,

d) Merkez Yönetim Kurulunun (eksilmelerin yedeklerle tamamlanmasına karşın) üye tam sayısının altına düşmesi de diğer çağrı nedenidir.

ÇAĞRI USULÜ

Madde 17: Genel kurul toplantısına hazırlık olarak Yönetim Kurulu, toplantıya katılma hakkı olanlara ait bir liste düzenler. Üyeler, toplantıdan 15 (Onbeş) gün önceden; toplantının günü, yeri, saati ve gündemi elektronik posta, yazılı olarak veya yerel bir gazete ilanı ile çağrılır. Çağrı usulü belirlemesi Yönetim Kuruluna aittir. Toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının 1 (Bir) haftadan erken olmaksızın erteleneceği gün de belirtilir. Toplantıda çoğunluk sağlanamaması dışında bir nedenle toplantı ertelenir ise erteleme nedeni ikinci bir çağrı ile üyelere duyurulur. Yeni toplantı en geç 2 (İki) ay içinde yapılır.

TOPLANTI YERİ

Madde 18: Merkez Genel Kurul, dernek merkezinin bulunduğu ilden başka bir yerde toplanamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 19: Merkez Genel Kurul, tüzüğe göre toplantıya katılma hakkı olan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile yapılır. Erteleme üzerine yapılan ikinci toplantıda Yönetim ve Denetim Kurulu üye tam sayısının en az 2 (İki) katı kadar üyenin katılımı ile toplanır.

TOPLANTI USULÜ

Madde 20: Merkez Genel Kurul toplantısı ilanda belirtilen yer ve saatte yapılır. Toplantıya gelen üye imza atmakla toplantıya girer. Birinci toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise bir tutanak tutularak toplantı, ilan edilen biçimde yeniden toplanmak üzere tutanak tutularak dağılır. Yeterli sayıda üye katılması durumunda toplantı, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı açılmasından sonra 1 (Bir) başkan, 1 (Bir) başkan vekili, 1 (Bir) kâtip seçilerek Divan Heyeti oluşturulur. Toplantıyı Divan Başkanı yönetir. Toplantıya ilişkin tutanak Divan Heyeti tarafından imzalanarak Merkez Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Toplantıda yalnız gündemdeki konular görüşülür. Ancak toplantıda bulunan üyelerin en az onda birinin yazılı istemi ile belirtilen, önerilen konular gündeme alınır ve görüşülür.

 MERKEZ GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 21: Merkez Genel Kurulun yetkileri şunlardır;

 1. Merkez Yönetim ve Merkez Denetim Kurulu seçimi,
 2. Tüzük değişikliğine karar vermek,
 3. Merkez Yönetim ve Merkez Denetim Kurulu raporlarının, bilânçonun, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi ve kurullarının ibrası,
 4. Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı bütçenin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabulü,
 5. Taşınmaz mal satın alınması veya satılması konusunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 6. Federasyon ve Konfederasyona katılması veya ayrılması,
 7. Yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye ve gözlemci olması veya ayrılması, (gerekli yasal izinlerin alınması koşulu ile)
 8. Yasa, tüzük ve yönetmeliklerden doğan görevleri yerine getirmek,
 9. Derneğin amaçlarına benzer amaçlı dernek, vakıf, üst birlik ve kuruluşları kurmak, bunlara katılmak veya kurucu olarak katılmak, katılım payını belirlemek ve ödeme konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 10. Derneğin feshine karar vermek.

OY KULLANMA VE KARAR ALMA YÖNTEM VE BİÇİMLERİ

Madde 22: Dernek organlarının seçimi gizli oy ve açık sayımla yapılır. Tersine bir karar alınmadıkça diğer oylamalar açık olarak yapılır. Merkez Genel kurul kararları, katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Ancak derneğin feshi ve tüzük değişiklikleri ile ilgili kararlar 2/3 (Üçte iki) çoğunlukla alınır.

MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN OLUŞMASI

Madde 23: Merkez Yönetim Kurulu 5 (Beş) asil, 5 (Beş) yedek üyeden oluşur. Merkez Genel Kurulda gizli oy ile seçilirler. İlk toplantıda görev bölümü yaparlar. Görev süresi 3 (Üç) yıldır. Asil üyelerde boşalma olduğunda yedek üyelerin sıra ile göreve çağrılması zorunludur.

 MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 24: Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

 1. Derneği temsil etmek üzere bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek,
 2. Gelir-gider hesaplarını, bilânçoyu yapmak, Merkez Genel Kurulun onayına sunmak,
 3. Bütçeyi ve bütçe yönetmeliğini hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
 4. T.C vatandaşı olmayanların üyeliğe kabul edilmesi konumunda Valilik Makamına bildirmek,
 5. Derneğin çalışma alanlarının düzenlendiği tüzüğün 5. maddesinde belirtilen görüşmeleri yapmak, sözleşmeler imzalamak,
 6. İç işleyiş yönetmeliklerini hazırlamak ve yürütmek,
 7. Sandık kurmak, işletme kurmak ve işletmek, kiraya vermek (Yasal koşulları yerine getirerek),
 8. Gerekli gördüğünde alt birimler ve kurullar oluşturmak, bu kurulların çalışma koşullarını düzenlemek, kapatmak,
 9. Dernek adına çalıştırılacak personeli atamak, sözleşme yapmak, personelin ücretlerini saptamak, gerektiğinde işine son vermek,
 10. Her türlü satın alma, satma ve harcama işlerini yapmak,
 11. Dernek adına dava açmak, açılacak davalarda taraf olmak,
 12. Dernek çalışmalarının gerektirdiği konularda, dernek üyelerini görevlendirme kararı almak ve kişilerin görev ve yetkilerini saptamak,
 13. Merkez Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,
 14. Dernek amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, bu doğrultuda alınan kararları uygulamak,
 15. Yasa, tüzük ve yönetmeliklerden doğan görevlerini yerine getirmek,
 16. Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 17. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle Şube Yönetim Kurullarını görevden almak,

 MERKEZ DENETİM KURULUNUN OLUŞMASI

Madde 25: Merkez Denetim Kurulu 3 (Üç) asil, 3 (Üç) yedek üyeden oluşur. Görev süresi 3 (Üç) yıldır.

MERKEZ DENETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 26: Merkez Denetim Kurulunun görevleri şunlardır;

 1. Derneğin hesaplarını ve çalışmalarını, diledikleri zaman veya en geç 6 (Altı) aylık aralıklarla incelemek ve sonuçlarını Merkez Yönetim Kuruluna bildirmek,
 2. Merkez Denetim Kurulu, dernek tüzüğü ve dernekler yasası doğrultusunda derneğin denetimini yapar. Bu konuda gerek görülür ise tüzük hükümlerine göre bir iç yönetmelik hazırlanması için Merkez Yönetim Kuruluna taslak sunar.
 3. Merkez Denetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda Şubelerin denetimini de yapar.

MERKEZ GENEL KURUL SONUÇLARININ BİLDİRİMİ

Madde 27: Merkez Genel Kurul toplantısı yapıldıktan sonra, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Denetim Kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri, 30 (Otuz) gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Bu bildirimde kurul üyelerinin adı, soyadı, baba adı, doğum yeri, günü, meslekleri ve ikametgâh adresleri bildirilir.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 28: Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

ŞUBE GENEL KURULU

Madde 29: Şube Genel Kurulu, şubeye kayıtlı tüm asil üyelerden oluşur. Şube Genel Kurulu, Olağan Genel Kurul toplantılarını, Merkez Genel Kurul toplantı tarihinden en az 2 (İki) ay önce bitirmek zorundadırlar. Yeni kurulan şubelerde bu koşul aranmaz. Şube Genel Kuruluna Merkez Yönetim Kurulundan bir üye ile Merkez Denetim Kurulundan bir üye gözlemci olarak katılır.

Şubelerin Genel Kurulu; Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetim Kurulu ve Merkez Genel Kurul delegelerini seçer. Şube Yönetim Kurulu önerilerini ve bütçe taslağını görüşür ve karara bağlar. Adaylar arasından 5 (Beş) asil ve 5 (Beş) yedek üyeyi Şube Yönetim Kuruluna, 3 (Üç) asil ve 3 (Üç) yedek üyeyi Şube Denetim Kuruluna seçer. Yasalarda ve dernek tüzüğünde belirtilen görevleri yerine getirir. Şube Genel Kurul toplantıları Dernekler Yasası ve dernek tüzüğündeki Genel Kurul Hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir. Şube Genel Kurulları en fazla 3 (Üç) yıl da bir toplanır.

ŞUBE YÖNETİM KURULU

Madde 30: 5 (Beş) asil, 5 (Beş) yedek üyeden oluşur. İlk toplantıda görev bölümü yaparlar.

Şube Yönetim Kurulu, üyeliğe kabul edileceklerin listesini bir ay içinde Merkez Yönetim Kuruluna bildirmekle yükümlüdür.

Şube Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne aykırı hareket eden ve dernekler Yasasına göre üyeliğini yitirme durumunda kalan üyeleri, karar almak üzere Merkez Yönetim Kuruluna gönderir.

ŞUBE DENETİM KURULU

Madde 31: Şube Denetim Kurulu 3 (Üç) asil, 3 (Üç) yedek üyeden oluşur. Merkez Denetim Kurulunun işleyiş kuralları Şube Denetim Kurulu içinde geçerlidir. Madde 26 “C” fıkrası kapsam dışındadır.

DERNEK GELİRLERİ

Madde 32: Derneğin gelirleri aşağıda belirtilmiştir.

 1. Üye aidatları,
 2. Mal varlığından elde edilen gelirler,
 3. Banka faizleri, devlet tahvilleri ve benzeri gelirler,
 4. İşletme gelirleri,
 5. Nakdi ve ayni yardımlar ile bağışlar,
 6. Dernekçe yapılan yayınlardan, düzenlenen piyango, balo, temsil, konser, yarışma ve festivallerden,
 7. Konferans, sempozyum, sergi, etiket ve gezilerden elde edilen gelirler,
 8. Dinlenme yeri, kitaplık, okul, kurs, yurt, kamp, lokal ve tesislerin işletmesinden elde edilen gelirler,
 9. Yardım toplamayla ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak toplanan yardım ve bağışlar,
 10. Devletin, İl Özel İdarelerinin ve yerel yönetimlerin bütçe ve fonlarından aktaracağı yardımlar,
 11. Dernek amacını gerçekleştirmek için tüzüğün gerektirdiği her türlü çalışmalardan elde edilecek gelirler,
 12. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında yerleşik, gerçek ve tüzel kişiliğe haiz olmayan çeşitli özel ve/veya resmi kuruluşlar ile yapılacak sponsorluk anlaşmaları ve buna ait faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
 13. Gerekli izinler alınmak suretiyle yurt dışındaki kişi, kurum, kuruluş, dernek ve vakıfların yapacağı bağış ve yardımlar,

TEMSİLCİLİK

Madde 33: Merkez Yönetim Kurulu gerekli gördüğü yerlerde Temsilcilik açabilir. Temsilcilikler Şube veya Merkez Genel Kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamaz. Temsilciliğin adresi, Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

ÜYELİK AİDATI

Madde 34: Asil üyelik aidatı yıllık 12 YTL. (Yeni Türk Lirası’dır.) Her yıl Şubat ayının son iş gününe kadar 1 (bir) seferde yatırılır. Şubat ayından sonra giriş yapan üyeler aidatlarını 31 Aralık tarihine kadar olan kısmını 1 (bir) seferde öderler. Üyelik girişi olarak 1 (Bir) defaya mahsus 50 YTL. (Yeni Türk Lirası) alınır. Bu tutar Merkez Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir. Üyeler kayıtlı bulundukları Şubelere veya Genel Merkeze aidatlarını öderler. Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye aidatlarının %50’si 6 (altı) ayda bir genel merkeze gönderilir. Yeni şubeler ödemelerini kuruluşlarını tamamlamalarını takip eden 1 (Yıl) sonra yaparlar.

DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER

Madde 35: Derneğin tutacağı defterler şunlardır;

 1. Karar defteri,
 2. Üye kayıt defteri,
 3. Gelen-giden evrak kayıt defteri,
 4. Gelir-gider defteri,
 5. Demirbaş defteri,
 6. Alındı belgesi kayıt defteri’dir.

DERNEK İKTİSADİ İŞLETMESİ

Madde 36: Dernek Yönetim Kurulu kararıyla yasa ve yönetmeliklere göre iktisadi kurum ve işletme kurabilir.

 TAŞINMAZ MAL EDİNME

Madde 37: Dernek amaç ve çalışmaları için gerekli olan taşınmazları Genel Kurul kararı ile edinebilir. Satın alınan veya bağış ya da vasiyet yoluyla derneğe kalan taşınmaz mallar, dernek adına tapuya geçirilmesini takip eden 3 (Üç) ay içinde İçişleri Bakanlığı’na bildirilir.

SANDIK KURMA

Madde 38: Dernek, Yönetim Kurulu kararı ile yasa ve yönetmeliklere göre sandık oluşturabilir.

LOKAL AÇILMASI

Madde 39: Dernek, Yönetim Kurulu kararı ile ve bulunduğu yerin en yüksek mülki amirliğinden izin alarak lokaller açabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 40: Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Merkez Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve/veya hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 41: Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu, diledikleri zaman veya en geç 6 (altı) aylık aralıklarla derneğin denetimi gerçekleştirir. Genel kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 42: Genel Kurula üyelerin üçte ikisinin katılması ve katılanların üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile tüzük değişikliğine karar verebilir. Birinci toplantıda üçte iki üye hazır bulunmaz ise toplantı ertelenir ve ikinci toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile tüzük değişikliği yapılabilir.

FESİH VE SONUÇLARI

 Madde 43: Genel Kurula üyelerin üçte ikisinin katılması ve katılanların üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile feshe karar verilebilir. Birinci toplantıda üçte iki üye hazır bulunmaz ise toplantı ertelenir ve ikinci toplantıda katılan üyelerin üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile feshe karar verilebilir. Feshedilir ise 3 (Üç) kişilik bir tasfiye kurulu oluşturulur. Tasfiye kurulu 3 (Üç) ay içinde gelir ve gider hesaplarını ve ödemeleri yapar. Malvarlığı Genel Kurulun karar vereceği bir vakıf ya da derneğe, yoksa Gençlik ve Spor Müdürlüğünün önereceği 3 (Üç) dernek veya kulüpten birine bağışlanır. Tasfiye bitince evraklar saklanmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına verilir.

YABANCI DERNEK, KULÜP VE KURULUŞLAR İLE İLİŞKİ

Madde 44: Dernek, tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek için uluslararası faaliyette bulunabilir ve yurt dışında şube/temsilcilik açabilir. Yurt dışındaki kurulmuş dernek veya kuruluşlara üye olarak katılabilir.

 TÜZÜKTE HÜKÜM OLMAMASI

 Madde 45: Tüzükte yazılı olmayan konularda sırası ile Medeni Kanun, Dernekler Yasası, diğer yasalar, tüzükler ve yönetmeliklere göre sorun çözülür.

Madde 46: İş bu tüzük 46 (Kırk altı) madde ve 9 (Dokuz) sayfadan ibarettir.

DERNEĞİN KURUCULARI

KURUCU ADI BABA ADI ANA ADI D.YILI UYRUĞU MESLEĞİ
Erdem ANDAÇ Oktay Kadriye 1969 T.C Gümrük Müşaviri
Mustafa Hilmi ORAL Tahir Hamdi Feriha 1973 T.C Öğretmen
Hilmi Alper ETİ M.Hayrettin N.Fatma 1977 T.C Mühendis
Hasan ÇELEN Muharrem İlhan 1968 T.C Bankacı
Nilgün ANDIBAY Ersin Gülüş 1974 T.C Yayıncı
Ali AĞAN Recai Fatma 1982 T.C Blg.Operatörü
Hüseyin Deniz ER H.Bülent Sabahat 1960 T.C Ticaret

 

© 2015 NESAR Bilgi İşlem

Scroll to top